Privacyverklaring
 
1. Algemeen
 
The Frogmen vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. 
 
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. The Frogmen vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).  
 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 
je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring
verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens
passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is
geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen  respecteren.
 
Als The Frogmen vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
 
The Frogmen vzw 
Zetel:  Frans Beirenslaan 2 A9
Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Contactpagina website:  www.frogmen.be
 
2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
 
Je persoonsgegevens worden door The Frogmen vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
 
Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van VVW-Duiken vzw (uitvoering overeenkomst)
Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van The Frogmen vzw (uitvoering overeenkomst)
Voor het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
Voor verzekeringsdoeleinden (contractuele grond)
In het kader van de organisatie van sportpromotionele activiteiten (contractuele grond)
Aanwezigheidsregistratie clubduiken & trainingen 
Het bijhouden van opleidings- en examenresultaten (gerechtvaardigd belang)
Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
In kader van de aanleg van het clubpatrimonium (gerechtvaardigd belang)
Voor publicitaire doeleinden (ledenblad, clubwebsite, facebookgroep,…..) (gerechtvaardigd belang, toestemming)
 
3. Welke gegevens verwerken we?
 
Voor de eerder opgesomde doelstellingen (zie hoofdstuk “Waarom verwerken wij persoonsgegevens”) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:
Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, identiteitskaartnummer, Rijksregisternummer
Persoonlijke kenmerken: gsm- en/of telefoonnummer, e-mail, duikbrevet, specialty-brevet
Gevoelige gegevens i.v.m. verhoogde tegemoetkoming, invaliditeit.
 
4. Wie verwerkt de gegevens?
 
De gegevens worden verwerkt door volgende organisaties 
- Bestuursleden van de vereniging
- Secretariaat VVW-Duiken vzw
De verzekeringsmaatschappij: in geval van een schadeaangifte wordt de verzekeringsmaatschappij van de omstandigheden van het ongeval en de door de geneesheer gestelde diagnose ingelicht door de club. Het lid dient eventuele bijkomende persoonlijke gegevens op vraag van de verzekeringsmaatschappij rechtstreeks te bezorgen.
 
5. Verstrekking aan derden
 
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
 
Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:
het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
het verzorgen van een website en/of Facebook (content)
het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …)
het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 
 
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
 
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
 
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
 
6. Minderjarigen
 
Persoonsgegevens van min 18-jarigen worden alleen verwerkt indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
 
7. Bewaartermijn
 
The Frogmen vzw  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. The Frogmen vzw  verbindt zich ertoe de gegevens van ex-leden niet langer bij te houden dan nodig voor activiteiten met hen.
 
8. Beveiliging van de gegevens
 
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
 
Alle personen die namens The Frogmen vzw  van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 
9. Je rechten omtrent je gegevens
 
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je ons hiervoor contacteren.  
 
Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Dit kan bv. bij afspraak gebeuren tijdens de training in het zwembad. Wij vragen je om hiervoor je identiteit te bevestigen. Dit kan ook via de website (e-mail). Om hierbij je identiteit te controleren vragen wij je om een kopie van je identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.
 
Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 
 
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 
10. Klachten
 
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. 
 
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA); dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.
 
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
 
11. Wijziging privacyverklaring 
 
The Frogmen vzw kan haar privacy statement steeds wijzigen.
In voorkomend geval zal er een aankondiging staan op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 12 juni 2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in het archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wil raadplegen.